Oppdragsgiveren har en plikt til å holde oversikt over sikkerhetsgraderte anskaffelser og skal i henhold til virksomhetssikkerhetsforskriften § 86 første ledd bokstav a–e sende oversikt over egne anskaffelser til Nasjonal sikkerhetsmyndighet årlig. Oversikten skal sendes i løpet av januar påfølgende år. Uavhengig av oversikten, skal oppdragsgiver fortløpende sende NSM kopi av sikkerhetsavtale når den gjøres gjeldende og kopi av, eller informasjon om terminering av sikkerhetsavtaler.

§ 86. Oversikt over sikkerhetsgraderte anskaffelser

 

Oppdragsgivere skal føre en årlig oversikt over sikkerhetsgraderte anskaffelser til sin virksomhet. Oversikten skal inneholde informasjon om
a) hva anskaffelsene gjelder
b) leverandørenes navn, adresse, organisasjonsnummer eller tilsvarende nummer, og nasjonalitet
c) hvilken sikkerhetsgrad informasjon som leverandørene skal få, eller har fått, tilgang til
d) det høyeste klassifiseringsnivået til objekter eller infrastruktur som leverandørene skal få, eller har fått, tilgang til
e) hvor lang tid anskaffelsene tok.

Oversikten skal årlig sendes til klareringsmyndigheten.

Forsvarsdepartementet kan gjøre unntak fra kravet i andre ledd dersom virksomheten har et særlig behov for å skjerme opplysningene av hensyn til sin operative virksomhet.