Denne veilederen omhandler bestemmelsene om anskaffelser i sikkerhetsloven kapittel 9, virksomhetssikkerhetsforskriften og klareringsforskriften. Sikkerhetsloven har bestemmelser om sikkerhetsgraderte anskaffelser og bestemmelser om sikkerhet i anskaffelser som ikke er graderte, men av andre årsaker faller inn under lovens virkeområde. I det følgende framgår krav til sikkerhetsgraderte anskaffelser av kapittel 2, mens krav til andre anskaffelser framgår av kapittel 3, og felles krav framgår av kapittel 4.

Virksomhetssikkerhetsforskriften (forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet) presiserer de rammene som sikkerhetsloven setter for virksomhetenes arbeid med forebyggende sikkerhet og forsvarlig sikkerhetsnivå.

Reglene i forskriftens kapittel om sikkerhetsgraderte anskaffelser skal bidra til at sikkerhetsnivået hos leverandørene er like godt som hos oppdragsgiverne. Klareringsforskriften (forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering) utfyller sikkerhetslovens regler om sikkerhetsklarering av personer, adgangsklarering av personer og leverandørklarering av virksomheter. Formålet med leverandørklarering er å forebygge bruk av leverandører hvor det er rimelig tvil om deres sikkerhetsmessige skikkethet. Veilederen gir utrykk for hvordan bestemmelsene om sikkerhetsgraderte anskaffelser skal forstås. Målgruppen for veilederen er virksomheter omfattet av sikkerhetsloven § 1-2 første ledd og § 1-3 som skal gjennomføre en anskaffelse.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet publiserer på sine nettsider skjemaer og maler som virksomhetene kan benytte når de gjennomfører en sikkerhetsgradert anskaffelse. Det vil også bli utarbeidet en håndbok på området med nærmere prosessbeskrivelse av hvordan sikkerhetsgraderte anskaffelser kan gjennomføres.