Det er den enkelte anskaffelse som normalt utløser en verdivurdering. Men en anskaffelse trenger ikke være et isolert tilfelle hos en leverandør eller en underleverandør. Det kan være flere anskaffelser, også ugradert, som til sammen danner et annet samlet bilde av betydningen av leverandøren, eller betydningen av et sett leveranser som oppdragsgiveren vil bruke.

En oppdragsgiver må kunne forstå denne betydningen av den samlede informasjonsbildet som blir dannet ved flere anskaffelser hos en leverandør eller hos en underleverandør. En underleverandør som leverer lignende komponenter eller funksjoner til mange deler av et system vil bli mer betydelig for oppdragsgiver. Der en anskaffelse i seg selv ikke er betydelig nok til å utløse et skjermingsbehov, kan den få en annen betydning sammen med tidligere leveranser, eller fremtidige leveranser. Det samlede bildet kan bety at oppdragsgiver må ta initiativ til å revurdere skjermingsbehovene. Det kan altså bli situasjoner hvor det blir behov for å inngå avtale om sikkerhet i anskaffelsen etter virksomhetssikkerhetsforskriften §18, sikkerhetsgradere anskaffelsen, endre tidligere graderinger og inngå sikkerhetsavtaler, eller tilsvarende. Det er mulig at en virksomhet over tid får en informasjonsmengde eller tilganger til klassifiserte objekter som blir betydelig, eller at leverandøren får en informasjonsmengde eller blir et objekt som skal sikkerhetsgraderes eller klassifiseres eller må vurderes underlagt sikkerhetsloven ved vedtak etter § 1-3.

Det er også viktig å huske at det kan også utløse varsling, også til departementet eller sikkerhetsmyndigheten, jfr. sikkerhetsloven § 9-4 og virksomhetssikkerhetsforskriften §19.

Verdivurdering skal bidra til å oppfylle sikkerhetslovens formål (§1-1). Det er viktig at en verdivurdering ikke gjøres uten sammenheng. Den må bidra til å forstå aktivitetens betydning for å kunne oppfylle lovens formål.