Tilbakekall av leverandørklarering er hjemlet i klareringsforskriften:

§ 37 Tilbakekall av leverandørklarering

Dersom leverandøren ikke retter brudd på kravene fastsatt i eller med hjemmel i sikkerhetsloven innen en fastsatt frist, kan leverandørklareringen kalles tilbake. Er et brudd vesentlig, kan klareringsmyndigheten tilbakekalle leverandørklareringen uten at det settes en frist.

Brudd på relevante bestemmelser som avdekkes som følge av kontroll eller med bakgrunn i informasjon som tilfaller oppdragsgiver eller klareringsmyndighet, kan medføre bortfall av leverandørklarering. Avdekkede forhold vil være gjenstand for en risikovurdering for å avgjøre om brudd på den relevante bestemmelsen er å anse som vesentlig og om hvorvidt leverandørklareringen skal tilbakekalles.