Ved ugraderte anskaffelser til skjermingsverdige, ugraderte verdier skal partene inngå en avtale som beskrevet i virksomhetssikkerhetsforskriften § 18 annet ledd. Avtalen skal forplikte leverandøren til å følge de samme kravene for beskyttelse av de skjermingsverdige verdiene som gjelder for oppdragsgiveren. Avtalen må også gi oppdragsgiveren mulighet til å undersøke om leverandøren oppfyller kravene til beskyttelse.

Bestemmelsen kan minne om kravet til sikkerhetsavtale i sikkerhetsloven § 9-2, men gjelder for anskaffelser som ikke er sikkerhetsgradert. Avtalen kan inngås som et selvstendig dokument eller integreres i leveranseavtalen mellom virksomheten og leverandøren. Avtalen vil ha vesentlige likhetstrekk med en sikkerhetsavtale og skal konkretisere hvordan partene skal beskytte de skjermingsverdige, ugraderte verdiene i den enkelte ugraderte anskaffelsen. Nasjonal sikkerhetsmyndighet anbefaler at virksomhetene ser hen til malene for sikkerhetsavtaler når de skal inngå avtale etter § 18 annet ledd.