NSM viser til virksomhetsikkerhetsforskriften §50 andre ledd «Virksomheten skal dekke kostnadene med godkjenningen». I saker hvor NSM er godkjenningsansvarlig for informasjonssystemet, vil vedtak faktureres etter følgende fastsatte gebyrsatser:

Enkel: 55 000,-                         (Avslag: 27 500,-)
Middels: 165 000,-                    (Avslag: 82 500,-)
Omfattende: 330 000,-              (Avslag: 165 000,-)

Gebyr settes etter en vurdering av tidsbruk, sakskompleksitet og eventuelle kostnader knyttet til rådgiving og reisevirksomhet i forkant av godkjenningsvedtaket. Gebyret settes uavhengig av vedtakstype (godkjenning, midlertidig brukstillatelse eller dispensasjon) og vedtakets varighet. Avslag faktureres 50% av gjeldende gebyrsats.

På bakgrunn av budsjettfullmakt (i Revidert Nasjonal Budsjett 2021) fra Forsvarsdepartementet (FD) vil alle vedtak om godkjenninger i forsvarssektoren belastes egen post.

NSM gjør oppmerksom på at gebyrsatsene er justert for å dekke selvkost. Faktura merkes normalt med avsenders saksreferanse og kontaktperson, samt eventuelt andre fakturaopplysninger det spesifikt er forespurt om i søknad, med forbehold om at opplysningene er ugradert.

Fakturavedtaket anses som et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven §2.