NSM viser til virksomhetsikkerhetsforskriften §50 andre ledd «Virksomheten skal dekke kostnadene med godkjenningen». I saker hvor NSM er godkjenningsansvarlig for informasjonssystemet, vil vedtak faktureres etter følgende fastsatte gebyrsatser:

  • Enkel: 55 000,- (Avslag: 27 500,-)
  • Middels: 165 000,- (Avslag: 82 500,-)
  • Omfattende: 330 000,- (Avslag: 165 000,-)

Gebyr settes etter en vurdering av tidsbruk, sakskompleksitet og eventuelle kostnader knyttet til rådgiving og reisevirksomhet i forkant av godkjenningsvedtaket. Gebyret settes uavhengig av vedtakstype (godkjenning, midlertidig brukstillatelse eller dispensasjon) og vedtakets varighet. Avslag faktureres 50% av gjeldende gebyrsats.

NSM gjør oppmerksom på at gebyrsatsene vil bli justert for å dekke selvkost. Oppdaterte satser vil bli publisert i den til enhver tid seneste utgaven av denne veilederen. Faktura merkes normalt med avsenders saksreferanse og kontaktperson, samt eventuelt andre fakturaopplysninger det spesifikt er forespurt om i søknad, med forbehold om at opplysningene er ugradert.

Denne faktureringsordningen trer i kraft fra 1. august 2020. Søknader som behandles før denne dato vil faktureres etter gammel faktureringsordning.