Romsikkerhet og moderne samfunnsavhengighet av satellitt-tjenester er viktig sikkerhetspolitisk tema. Kommersielle aktører er både bidragsytere til beredskap – men avhengigheten utgjør også en betydelig risiko. Tradisjonelt har det vært svært kostbart å skyte opp satellitter. Denne kostnaden har falt dramatisk de senere år, ikke minst skyldes dette fremveksten av småsatellitter og kommersiell oppskytningskapasitet. Dette har bidratt betydelig til kommersialiseringen av space.