Å etablere en sikkerhetsorganisasjon innebærer å fordele ansvar og myndighet for utførelse av de arbeidsoppgaver som har betydning for sikkerhet. Dette inkluderer klargjøring av forutsetninger og plikter for den enkeltes arbeidsutførelse og tilrettelegging gjennom informasjon, opplæring og vedlikehold av kompetanse for denne utførelsen. Sikkerhetsorganisering omfatter alle som utfører aktiviteter med betydning for sikkerhet, og ikke bare de dedikerte rollene. Antall og typer roller som etableres bør sees i sammenheng med de verdiene virksomheten råder over og omfanget av disse.

Sikkerhetsarbeidet organiseres med utgangspunkt i at virksomhetens ledelse beslutter, organisasjonen utfører og melder tilbake, og dedikerte roller bistår og følger opp det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Leder er ansvarlig for å legge til rette for gjennomføring av forebyggende sikkerhetsarbeid. Slik tilrettelegging omfatter tildeling av nødvendige ressurser, ikke kun økonomiske ressurser, men også tilstrekkelig tid og nødvendig verktøy, for å gjennomføre arbeidet med tilstrekkelig sikkerhet som resultat.

Alle som gjennomfører aktiviteter med betydning for sikkerhet bør få nødvendig informasjon om risiko for sikkerhetstruende virksomhet i sin virksomhet og om styringssystemet for sikkerhet. Videre bør den enkelte kjenne til sitt eget ansvar, egen myndighet og hvordan aktivitetene skal utføres. Slik informasjon gis eksempelvis i rollebeskrivelser. Den enkelte bør ha nødvendig kompetanse til å utføre aktiviteter sikkert og som besluttet. Riktig kompetanse oppnås og opprettholdes gjennom planmessig opplæring, kvalifisering og kompetansevedlikehold.

Hvorfor er dette viktig: En robust og hensiktsmessig sikkerhetsorganisasjon skaper grunnlag for sikker drift av virksomheten, sikkerhetsforståelse og sikrer effektiv håndtering av uønskede hendelser.

Anbefalte tiltak:

  • Fordel roller, ansvar, myndighet og oppgaver for utførelse av arbeidsoppgaver
  • Sørg for nødvendig opplæring og kompetanse
  • Avsett nødvendige ressurser