Alle som utfører aktiviteter med betydning for sikkerhet bør kjenne de grunnleggende forutsetningene for egen arbeidsutførelse. Dette omfatter nødvendig informasjon om risiko for sikkerhetstruende virksomhet og nødvendig kjennskap til sikkerhetsstyringssystemet. Den enkelte skal være kjent med eget ansvar, egen myndighet og hvordan aktivitetene skal utføres. Det innebærer å ha riktig kompetanse til å utføre aktiviteter sikkert, som besluttet, og med best mulig samvirke og samarbeid med andre i egen eller eksterne organisasjoner. Riktig kompetanse oppnås og opprettholdes gjennom planmessig opplæring, trening og øvelser.

Hvorfor er dette viktig: Manglende eller utilstrekkelig opplæring, trening eller øvelser kan føre til at aktiviteter eller tiltak ikke blir ivaretatt som forutsatt og dermed resulterer i at ønskelig sikkerhetsnivå ikke blir oppnådd.

Anbefalte tiltak:

  • Kartlegge og dokumenter krav til kompetanse for aktiviteter med betydning for sikkerhet
  • Planlegge og iverksette nødvendig opplæring og trening slik at personer som skal utføre aktiviteter med betydning for sikkerhet tilfredsstiller og opprettholder de kravene til kompetanse som til enhver tid er gjeldende
  • Planlegge og iverksette nødvendige øvelser og annen trening som er nødvendig for å verifisere at styrende dokumenter og ulike sikkerhetstiltak er implementert og hensiktsmessig for å ivareta sikkerhetstruende virksomhet, eller om det mangler sikkerhetstiltak for å ivareta et akseptabelt sikkerhetsnivå

Etablere et system for styring av kompetanse, som dokumenterer krav til kompetanse, inkludert gjennomført opplæring, trening og øvelser. Systemet bør også kunne anvendes til planlegging, iverksetting og oppfølging av opplæring, trening og øvelser.