Ledelsens gjennomgang (ledelsens gjennomgåelse) er et årlig møte som ledes av virksomhetens leder og der alle øvrige ledere som påvirker eller kan påvirkes av sikkerhetsstyringssystemet deltar.

Grunnlag for møtet er informasjon om siste års forebyggende sikkerhetsarbeid, blant annet fra håndtering av uønskede hendelser, resultater fra revisjoner samt informasjon om endringer (interne og eksterne) som kan påvirke det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Ledelsens gjennomgåelse avsluttes med leders beslutning om ev. å foreta endringer arbeidet med forebyggende sikkerhet, inkludert sikkerhetsstyringssystemet.

Hvorfor er dette viktig: Ledelsens gjennomgang av det forebyggende sikkerhetsarbeidet avklarer hvorvidt sikkerhetsstyringssystemet er hensiktsmessig i arbeidet med forebyggende sikkerhet og om det er behov for å foreta endringer i systemet. Endringsbehovet kan skyldes at systemet ikke fungerer som forutsatt, at det er gjort endringer internt i virksomheten, eller at virksomheten påvirkes av endringer i risiko eller føringer som følge av eksterne forhold.

Anbefalte tiltak:

 • Ved planlegging og gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse bør det tas hensyn til:
  • status for tiltak fra tidligere gjennomgåelser som ledelsen har foretatt
  • endringer i eksterne og interne forhold som er relevante for ledelsessystemet for sikkerhet (eksempelvis endringer i virksomhetens verdiene eller trusler overfor verdiene)
  • ​​​​​​​informasjon om prestasjonen og virkningen av i styringssystemet for sikkerhet, inklusive trender innenfor:
   • i hvilken grad sikkerhetsmål er oppnådd
   • revisjonsresultater
   • resultater av overvåking og måling
   • uønskede hendelser
   • avvik og korrigerende tiltak
  • tilbakemeldinger fra interessenter
  • resultater fra risikovurderinger og status i arbeid med å håndtere risiko
  • muligheter for kontinuerlig forbedring
 • Utgangsfaktorer fra ledelsens gjennomgåelse bør omfatte beslutninger og tiltak som angår:
  • ​​​​​​​muligheter for forbedring
  • alle behov for endringer i styringssystemet for sikkerhet
 • Organisasjonen bør oppbevare dokumentasjon som dokumenterer gjennomføring, og resultatene fra ledelsens gjennomgåelse