Kontroll av det forebyggende sikkerhetsarbeidet bør gjennomføres for å avklare om sikkerhetstilstanden er forsvarlig ovenfor virksomhetens verdier. Det innebærer at relevante krav for sikkerhet som virksomheten har identifisert (jf. kapittel 1.1) er tilfredsstilt. Kontrollen bør utføres periodisk og kan gjennomføres som intern sikkerhetsrevisjon av styringssystemet for sikkerhet. Avhengig av systemets omfang og kompleksitet kan revisjonen planlegges som en årlig undersøkelse av hele systemet, eller som del-undersøkelser slik at hele system undersøkes i løpet av et år.

Sikkerhetsrevisjon kan etableres med grunnlag i anerkjente standarder for revisjon som for eksempel ISO 19011:2018 og NSMs Veileder for tilsyn med forebyggende sikkerhetsarbeid.

Hvorfor er dette viktig: Kontroll av sikkerhetstilstanden vil gi ledelsen informasjon om arbeidet med forebyggende sikkerhet fungerer slik det er tiltenkt. Kontrollen kan derfor bekrefte virkningen av styringssystemet eller framskaffe informasjon med sikte på å forbedre styringssystemet.

Anbefalte tiltak:

  • Sikre at det er nødvendig kompetanse i virksomheten til å gjennomføre revisjoner som er rettet mot å kontrollere sikkerhetstilstanden
  • Etablere, implementere, følge opp, og ved behov revidere et årlig revisjonsprogram, som omfatter nødvendige revisjoner for å dekke hele styringssystemet for sikkerhet 
  • Gjennomføre revisjon i henhold til revisjonsprogrammet, inkludert oppfølging av revisjonsfunn
  • Dokumentere styringen av revisjonsprogrammet, og gjennomføring og oppfølging av revisjoner