Departementene skal holde oversikt over skjermingsverdige objekter og infrastrukturer (jf. SL § 7-1 andre ledd). Plikten må ses i sammenheng med departementenes overordnede ansvar for forebyggende sikkerhet i egen sektor (jf. SL § 2-1 første ledd).

Dette innebærer at departementene til enhver tid skal ha en oppdatert oversikt over alle skjermingsverdige objekter og infrastruktur i sin sektor. For å ivareta dette kravet må departementene sikre at:

  • oversikten over skjermingsverdige objekter og infrastruktur til enhver tid er tilgjengelig og oppdatert slik at den kan anvendes i departementets arbeid med forebyggende sikkerhet, i tillegg til at den ivaretar relevante krav til sikkerhetsgradering (jf. VF § 56 tredje ledd).
  • det regelmessig og ved behov gjennomføres vurderinger:
    • om endringer knyttet til GNF eller underfunksjoner kan ha betydning for hvilke virksomheter som må understøtte disse og derav om dette har betydning for skjermingsverdige objekter og infrastruktur disse råder over. Det innebærer nødvendige vurderinger om eksisterende vedtak skal opprettholdes eller om det skal gjøres et nytt vedtak i forhold til at grunnlaget for utpekingen og klassifisering er endret.
    • om endringer i forhold til virksomheter av vesentlig og avgjørende betydning kan ha betydning for behovet for å foreta nye vedtak om utpeking og klassifisering, ev. om grunnlaget for eksisterende vedtak er endret.
    • når departementet mottar oppdaterte skadevurderinger fra virksomheter som råder over skjermingsverdige objekter og infrastruktur, om vedtaket skal opprettholdes eller om det skal gjøres et nytt vedtak i forhold til at grunnlaget for utpekingen og klassifisering er endret.

Begrunnelse for klassifisering skal inngå i departementenes oversikt over skjermingsverdige objekt og infrastruktur (jf. SL § 7-2 andre ledd).

Departementene bør minst årlig, og dersom det skjer vesentlige endringer i forholdene som ligger til grunn for klassifiseringen, oppdatere oversikten og vurderingene som er gjort.