Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er fagorgan for forebyggende sikkerhet, og sikkerhetsmyndighet etter lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). NSM skal gi informasjon, råd og veiledning om forebyggende sikkerhetsarbeid.

Sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019. Loven skal bidra til å forebygge, avdekke og motvirke tilsiktede handlinger som direkte eller indirekte kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser.

Sikkerhetsloven gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, og for leverandører av varer eller tjenester i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser. De enkelte departementer skal innenfor sitt ansvarsområde vedta at andre virksomheter skal underlegges loven dersom de behandler sikkerhetsgradert informasjon, eller råder over informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, eller driver aktivitet som har avgjørende betydning for disse funksjonene.

NSMs håndbøker og tekniske råd gir utfyllende anbefalinger om hvordan regelverkets funksjonelle krav kan oppfylles. Håndbøkene og de tekniske rådene beskriver fremgangsmåter, prosedyrer og gir eksempler på tiltak for å hjelpe virksomhetene i regelverksanvendelsen. Disse må ses i sammenheng med NSMs veiledere til lov og forskrift.

NSM gir i tillegg ut veiledere som gir uttrykk for NSMs syn på hvordan lov og forskrift er å forstå. 

Håndboken anbefales lest i sammenheng med lov og forskrift, samt NSMs øvrige relevante veiledere, håndbøker og tekniske råd.

Denne håndboken har som formål å gi departementene råd og veiledning i prosessen med å klassifisere objekter og infrastruktur iht. sikkerhetsloven (SL) og virksomhetsikkerhetsforskriften (VF). Klassifiseringsprosessen er et resultat av departementenes identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF), departementenes innledende arbeid med å identifisere virksomheter av avgjørende betydning, og i de fleste tilfeller også basert på virksomhetenes skadevurderinger. Håndboken adresserer således et arbeid som påbegynnes et godt stykke ut i prosessen i sikkerhetsloven. Håndboken:

  • beskriver og gir eksempler knyttet til de tre klassene MEGET KRITISK, KRITISK og VIKTIG
  • beskriver departementets ansvar om klassifisering
  • gir råd i hvordan departementene kan vurdere kritikaliteten til objekter og infrastruktur