For å vurdere om et objekt eller en infrastruktur skal klassifiseres, og eventuelt med hvilken klasse, må departementet vurdere hvordan objektet eller infrastrukturen understøtter GNF, på hvilken måte og i hvor stor grad statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser vil påvirkes om objektet eller infrastrukturen skulle få redusert funksjonalitet eller bli utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse. Et helt eller delvis bortfall av en tjeneste kan ha ulike konsekvenser for GNF. Jo mer avhengig GNF er av objektet eller infrastrukturen, jo større konsekvenser får det for GNF og nasjonale sikkerhetsinteresser hvis objektet eller infrastrukturen faller bort.

Som utgangspunkt for vurderingen bør departementet se til beskrivelsen av den aktuelle GNF, og særlig eventuelle beskrivelser av konsekvenser ved redusert kapasitet og tilhørende varighet av reduksjon eller bortfall av funksjonen (se NSMs Veileder i departementenes identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner, punkt 3.3).

Departementet må danne seg et bilde av hvordan virksomheter, objekter og infrastrukturer understøtter en GNF, og hvordan feil i ett ledd i dette systemet, som består av ulike virksomheter, objekter og infrastrukturer, kan forplante seg til andre virksomheter, objekter eller infrastrukturer i systemet.

I systemer med tett kobling mellom objekter og infrastrukturer vil feil eller skader i et objekt eller ett sted i infrastrukturen føre til umiddelbare eller hurtigforplantende konsekvenser et annet sted. I systemer med løsere kobling mellom objekter og infrastrukturer vil konsekvensene forplante seg saktere, og muligheten for gjenoppretting eller erstatning vil være større. Vurderingen av tidsaspektet kan dermed ha en betydning for departementets klassifisering. Jo tettere koblingen er, dess større grunn er det til å klassifisere objektet eller infrastrukturen.