De objekter og den infrastruktur som utpekes og klassifiseres skal meldes inn til sikkerhetsmyndigheten med angivelse av klasse og begrunnelse (jf. SL §§ 7-1 andre ledd og 7-2 andre ledd).

Innmeldingen og begrunnelsen er en forutsetning for NSMs helhetlige og tverrsektorielle oversikt over skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Dette gir NSM mulighet til å avdekke sammenhenger og identifisere sentrale avhengigheter mellom objekter, infrastrukturer, virksomheter og sektorer.

I forbindelse med innmelding av skjermingsverdige objekter og infrastruktur til sikkerhetsmyndigheten skal departementet ivareta relevante krav til sikkerhetsgradering (jf. VF § 56 tredje ledd).

For å sikre en helhetlig nasjonal oversikt over skjermingsverdige objekter og infrastruktur har NSM utarbeidet et eget skjema som det anbefales at departementene bruker i forbindelse med innmelding av skjermingsverdig objekt og infrastruktur til sikkerhetsmyndigheten, se NSMs hjemmeside.