Virksomheter som råder over objekter eller infrastruktur som utpekes skal varsles om utpekingen (jf. § SL 7-1 fjerde ledd).

Dersom virksomheten ikke allerede har uttalt seg om utpekingen, skal virksomheten varsles på forhånd om vedtaket, slik at virksomheten gis mulighet til å uttale seg innen en nærmere angitt frist (jf. forvaltningsloven § 16). 

En avgjørelse om utpeking overfor et selvstendig rettssubjekt kan påklages til overordnet organ (jf. § SL 7-1 femte ledd).