Klassifisering av objekt og infrastruktur er en kvalitativ vurdering. For å sikre best mulig klassifiseringsprosess kan følgende være til støtte:

  • Inviter en begrenset, men bredt sammensatt gruppe til klassifiseringsmøte. Det kan være representanter fra departementet selv, underliggende direktorat, sektormyndighet, sikkerhetsmyndigheter eller andre relevante aktører.
  • I forkant av møtet må deltakerne har lest relevante skadevurderinger, og gjort seg opp en selvstendig mening om klassifisering basert på sikkerhetslovens krav og føringer i denne håndboken og gjøre dette skriftlig.
  • I møtet bør de ulike representantenes begrunnelser drøftes i plenum. Dette for å danne et best mulig grunnlag for å beslutte rett klasse for objekter og infrastrukturer.

I arbeidsmøtet kan deltakerne også identifisere og vurdere enkle scenarioer for å støtte vurderingen. Da kan man starte med å definere funksjonen til objektet/infrastrukturen, m.a.o. en ønsket tilstand for objektet/infrastrukturen. Så gis deltakerne i oppgave å selvstendig identifisere potensielle årsaker til at objektet/infrastrukturen reduseres/faller bort.

Arbeidsmøte om klassifisering bør dokumenteres, slik at det er sporbarhet i vurderinger og underlag til vurderinger.