VF § 56 angir kriterier som departementene skal legge til grunn i sin vurdering. Klassifisering av objekt og infrastruktur er i stor grad en kvalitativ vurdering. Det finnes få deskriptive regler for klassifisering, og det er stort rom for tolkning og skjønn.

Departementet skal legge vekt på virksomhetens skadevurdering (jf. VF § 56), men er nødt til å gjøre en selvstendig vurdering før vedtak fattes. Departementet skal gjennomføre en best mulig helhetlig vurdering før endelig utpeking og fastsettelse av klasse for objektet eller infrastrukturen. Departementet står fritt til å vurdere et annet skadepotensial enn det som følger av virksomhetens skadevurdering. Departementet kan ha bedre oversikt over hvordan de ulike virksomhetene i sektoren bidrar i helheten, enn det den enkelte virksomhet selv har, og må søke å harmonisere klassene på tvers av ulike virksomheter i sektoren. De følgende avsnittene beskriver mer utdypende hva som ligger i kriteriene som skal ligge til grunn for departementenes vurdering.