Andres avhengigheter til objektet/infrastrukturen kan være en sentral faktor å ta hensyn til i klassifiseringen. Virksomheter skal kartlegge, vurdere og rapportere inn sine avhengigheter til departementet og til NSM, jf. VF § 12 og 13. Departementet skal ha oversikt over avhengigheter i sin sektor, mens NSM skal ha den nasjonale oversikten.

To forhold å ta hensyn til er hvor mange og hvem som har avhengigheter til et objekt/infrastruktur. Når virksomheter melder inn avhengigheter skal de rapportere grad av avhengigheten inndelt i gradene Betydelig – Høy – Meget høy (jf. NSMs Håndbok i kartlegging og vurdering av avhengigheter.)

Figur 1 Vurdering av avhengighet

Vurdering av avhengighet

Matrisen i figur 1 er ment å symbolisere forholdet mellom rapportert grad av avhengighet (vannrett) og antall rapporterte avhengigheter (loddredd), og hvor stor betydning rapporterte avhengighetsforhold bør ha for departementets vurdering (de ulike fargene i matrisen). Generelt vil få avhengighetsrapporteringer med lav grad av avhengighet indikere avhengighetsforhold som av liten betydning for klassifiseringen. Tilsvarende vil høy eller meget høy grad av avhengighet, og/eller et høyt antall rapporterte avhengigheter ha stor betydning for departementenes klassifisering, og kan bidra til en høyere klassifisering av objektet eller infrastrukturen.

Til denne vurderingen vil departementet etter hvert få informasjon fra NSMs oversiktssystem for innrapporterte avhengigheter.