En virksomhet skal vurdere hvilke skadefølger det kan få for GNF om et objekt eller en infrastruktur som den råder over, blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller en rettsstridig overtakelse (jf. VF § 57). Virksomhetens skadevurdering skal legge vekt på:

  • Hvilke konsekvenser det vil få for GNF dersom objektets eller infrastrukturens funksjonalitet faller bort eller reduseres.
  • Hvor lenge objektets eller infrastrukturens funksjonalitet kan være satt ut av drift før det får betydning for GNF.    
  • I hvilken grad det er mulighet for gjenoppretting og erstatning av funksjonalitet til objektet eller infrastrukturen som skadevurderes. Hvorvidt det er mulighet til å gjenopprette eller erstatte funksjonalitet vil være avhengig av hvilken type funksjon objektet utfører, og hvordan funksjonen utføres. Virksomhetens vurdering av dette punktet kan gi gode momenter til departementets vurdering av alternativer.
  • I hvilken grad en rettsstridig overtakelse av objektet eller infrastrukturen kan påvirke befolkningens grunnleggende sikkerhet. «Rettstridig overtakelse» må i denne sammenheng, også forstås som at kontrollen over objektet er overtatt med trusler og/eller tvang, i tillegg til tyveri, av en aktør som rettmessig ikke har anledning til å ha kontroll over dette objektet. Slik overtakelse kan være både fysisk og logisk. Hva formålet/motivasjonen for slik overtagelse måtte være, er strengt tatt underordnet, men det vil være rimelig å betrakte dette som en fiendtlig handling utført av en trusselaktør. Videre må rettsstridig overtagelse forstås på en slik måte at objektet ikke behøver å være destruert, men kan være delvis eller helt intakt, slik at den som har foretatt rettsstridig overtagelse i realiteten vil ha kontroll over objektets funksjonalitet, og kunne styre denne i den retning aktøren måtte ønske – enten ved å fjerne funksjonaliteten (bortfall), eller ved å endre funksjonaliteten (produsere noe annet, benytte innsatsfaktorer til skadelig virksomhet).

Skadevurdering er nærmere beskrevet i NSMs Håndbok i skadevurdering.