Departementets vedtaksbrev skal adresseres til virksomheten som råder over objektet eller infrastrukturen som omfattes av vedtaket. Departementenes vedtak skal også sendes NSM, jf. KF § 15. Departementet skal også sende vedtaket til den relevante klareringsmyndigheten. For å unngå merarbeid kan departementet sette NSM og den relevante klareringsmyndigheten som kopiadressat på vedtaksbrevet som sendes til den aktuelle virksomheten.

Vedtaksbrevet bør inneholde følgende opplysninger:

 • Dato for vedtak
 • Unik kode for det aktuelle objektet eller infrastrukturen. (se vedlegg 1)
 • Vurderinger som ligger til grunn for at departementet anser at adgangsklarering er et egnet tiltak for å oppnå forsvarlig sikkerhetsnivå for det aktuelle objektet eller infrastrukturen.
 • Hvorvidt vedtaket omfatter hele eller deler av objektet eller infrastrukturen
 • Hvorvidt det stilles krav til ordinær eller utvidet adgangsklarering
 • Hvorvidt krav om adgangsklarering omfatter fysisk eller logisk tilgang, eller begge deler
 • Dato for ikrafttredelse
 • Midlertidige kompenserende tiltak
  • Før ikrafttredelse
  • Etter ikrafttredelse (om klareringsforespørsler fortsatt er til vurdering)
 • Saksvolum
  • Estimat av hvor mange personer som vil bli omfattet av kravet om adgangsklarering
  • Beskrivelse av eventuelle endringer i saksvolum når det gjelder virksomhetens sikkerhetsklarerte personer som etter vedtaket skal adgangsklareres i stedet
 • Opplysninger om virksomhetens anledning til, og frist for, å klage på vedtaket, samt andre relevante forvaltningsmessige forhold

Departementet må vurdere om opplysningene i vedtaksbrevet skal sikkerhetsgraderes. NSM anser at opplysningene som vil fremkomme i departementets vurdering vil kunne ha et skadepotensial for nasjonale sikkerhetsinteresser som krever at informasjonen sikkerhetsgraderes.