Kongelig resolusjon av 20. desember 2018

2. Overgangsregler

a) Vedtak etter lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhet § 2 tredje ledd gjelder frem til det er fattet et nytt vedtak etter lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet § 1-3 om forholdet.

b) Informasjon som er sikkerhetsgradert etter lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 11, er sikkerhetsgradert også etter lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet § 5-3.

c) Skjermingsverdige informasjonssystemer og kryptosystemer som er godkjent etter lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 13 og § 14, er godkjent frem til godkjenningen opphører eller det er gitt ny godkjenning.

d) Objekter som er klassifisert etter lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 17a, er klassifisert også etter lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet § 7- 2 frem til det er gjort nytt vedtak etter § 7-2.

e) Vedtak etter lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhet § 17b fjerde ledd om krav til sikkerhetsklarering for adgang til et objekt, gjelder inntil departementet fatter vedtak om krav om adgangsklarering etter lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet § 8-3, og senest innen 1. januar 2022.

I fasen mellom ikrafttredelsen av ny lov og gjennomføring av den overnevnte prosessen frem mot nytt vedtak knyttet til utpeking av skjermingsverdige objekter og infrastruktur gjelder overgangsreglene fastsatt ved kongelig resolusjon den 20. desember 2018. Dermed er virksomheter som det er fattet vedtak om at loven skal gjelde for etter lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 1998 § 2 fortsatt omfattet av loven frem til nytt vedtak er fattet etter SL § 1-3 (overgangsregel a). Tilsvarende er skjermingsverdige objekter klassifisert etter lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 1998 § 17a fortsatt klassifisert frem til nytt vedtak er fattet etter SL § 7-2. For objekter der det har vært fattet vedtak etter lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 1998 § 17b fjerde ledd om krav om sikkerhetsklarering for adgang, så gjelder dette kravet inntil departementet fatter vedtak om krav om adgangsklarering etter SL § 8-3, og senest innen 1. januar 2022.

For objekter der det tidligere har vært krav om sikkerhetsklarering kan departementet vurdere hvorvidt det på nåværende tidspunkt er hensiktsmessig at kravet om sikkerhetsklarering omgjøres til krav om adgangsklarering. Omgjøring av kravet bør likevel ikke omfatte en større gruppe personer enn dem som har vært omfattet av det opprinnelige kravet om sikkerhetsklarering.

Etter at nytt vedtak om klassifisering av objektet er fattet, bør departementet fatte nytt vedtak om krav om adgangsklarering.

For objekter og infrastruktur der det ikke tidligere har vært krav om sikkerhetsklarering anbefaler NSM departementene å avvente eventuelle vedtak om krav om adgangsklarering til etter nytt vedtak er fattet etter SL § 7-2.