KF § 27. Unntak fra krav om klarering
Når det er særlig behov for det, kan Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjøre unntak fra kravet om klarering etter sikkerhetsloven § 8-1 andre ledd. Et departement som har fattet vedtak om krav til adgangsklarering etter sikkerhetsloven § 8-3, kan på tilsvarende grunnlag og vilkår gjøre unntak fra eget vedtak. I vurderingen av om det foreligger et særlig behov skal det legges vekt på om behovet for tilgang er større enn den risiko som manglende klarering vil innebære for nasjonale sikkerhetsinteresser.

Bestemmelsens første ledd første punktum gir NSM mulighet for i særlige tilfeller å gjøre unntak fra kravet om adgangsklarering etter SL § 8-1. Etter bestemmelsen andre punktum har departementet som har fattet vedtak om adgangsklarering etter loven SL § 8-3, mulighet til å dispensere fra eget vedtak.

I forarbeidene er det lagt til grunn at dispensasjon fra krav til klarering kun skal skje unntaksvis. I vurderingen av særlig behov skal det legges vekt på om behovet for tilgang er større enn risikoen for nasjonale sikkerhetsinteresser.

NSM anbefaler at et unntak fra krav om klarering må være avgrenset i tid, enten knyttet til en spesifikk hendelse, eller at det settes en dato hvor kravet til adgangsklarering blir gjeninnført. Det må også vurderes om unntaket kan avgrenses til visse deler av objektet eller infrastrukturen, eller for visse kategorier personell. Virksomheten må så langt som mulig gjennomføre kompenserende tiltak for å redusere risiko forbundet med unntaket.

Departementet bør umiddelbart orientere NSM og den relevante klareringsmyndigheten om departementet gjør unntak fra eget vedtak om krav om adgangsklarering.