Formålet med dette dokumentet er å gi veiledning i bestemmelsene i lov og forskrifter som omhandler vedtak om krav om adgangsklarering. Veilederen skal belyse hvilke vurderinger som bør ligge til grunn for virksomhetens søknad om vedtak om krav til adgangsklarering, samt hvilke vurderinger departementet må gjøre i forbindelse med et vedtak om krav om adgangsklarering.

Departementene kan fatte vedtak om krav til adgangsklarering for tilgang til hele eller deler av nærmere angitte skjermingsverdige objekter eller infrastruktur. Det stilles som forutsetning at det ikke kan iverksettes andre egnede sikkerhetstiltak. Virksomheter kan søke departementet om å fatte vedtak om krav om adgangsklarering. Virksomhetens søknad skal redegjøre for hvorfor det ikke kan iverksettes andre egnede sikkerhetstiltak.

Anvendelse av adgangsklarering er avgrenset til skjermingsverdige objekter og infrastruktur etter sikkerhetsloven. Adgangsklarering innebærer en mindre omfattende personkontroll sammenlignet med den som utføres i forbindelse med sikkerhetsklarering, og vurderingsgrunnlaget er noe annet.