Med adgang menes både fysisk og logisk tilgang til skjermingsverdige objekter eller infrastruktur.

Med adgangsklarering menes her en avgjørelse om at en person er sikkerhetsmessig skikket for tilgang til klassifiserte områder innenfor skjermingsverdige objekter eller infrastruktur jf. SL § 8-3 og § 8-4.

Det finnes to ulike nivåer av adgangsklarering, jf. KF § 15. Med ordinær adgangsklarering menes her det lavere nivået av adgangsklarering, sammenlignet med utvidet adgangsklarering.

Med krav om adgangsklarering menes krav som følger av vedtak etter SL § 8-3.

Et departement kan innenfor sitt ansvarsområde fatte vedtak om krav til adgangsklarering for tilgang til hele eller deler av et objekt eller en infrastruktur, jf. SL § 8-3. Med tilgang til hele objektet ellerinfrastrukturen menes tilgang til hele området eller alle områdene som omfattes av vedtaket om klassifisering av den aktuelle verdien. Med tilgang til deler av objektet eller infrastrukturen menes tilgang til en delmengde av områdene som omfattes av vedtaket om klassifisering av den aktuelle verdien. I tilfeller hvor det fattes vedtak om krav om adgangsklarering for deler av et objekt eller en infrastruktur må det i vedtaket fremkomme hvilke deler av verdien kravet omfatter.