Veilederen dekker de bestemmelsene som er relevante for vedtak om krav om adgangsklarering i lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven, heretter SL), forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet (virksomhetssikkerhetsforskriften, heretter VF) og forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering (klareringsforskriften, heretter KF). Veilederen har en kronologisk oppbygging, ved at bestemmelser vedrørende virksomhetens søknad om krav om adgangsklarering omtales først. Deretter omtales bestemmelser knyttet til departementets vurdering og vedtak om krav om adgangsklarering.

Veilederen omhandler ikke følgende temaer:

  • Klareringsmyndighetens behandling og avgjørelse om adgangsklarering etter SL §8-4.
  • Autorisasjon for adgang til objekt eller infrastruktur etter SL § 8-1.

Disse temaene er dekket i NSMs veileder i personellsikkerhet.

Når det gjelder tiltaksvurdering for å oppnå forsvarlig sikkerhet henvises det til NSMs veileder i sikkerhetsstyring. Se Figur 1 for en oversikt over sammenhengen mellom prosessene fra departementenes identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner til virksomhetens forespørsel om adgangsklarering av personer, og NSMs korresponderende veiledningsmateriale.

ProsessoversiktKlikk på bildet for stor versjon.