I henhold til SL § 7-2 skal klassene MEGET KRITISK, KRITISK og VIKTIG benyttes for å angi skadefølgene for GNF og dermed nasjonale sikkerhetsinteresser. Klassene er videre styrende for hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes, jf. SL § 7-3 og VF § 58.

MEGET KRITISK

Et objekt skal klassifiseres MEGET KRITISK dersom det er av slik betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner at det kan få helt avgjørende skadefølger for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser om objektet får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse. Tilsvarende gjelder for infrastruktur.

Et objekt klassifisert MEGET KRITISK er av så stor betydning for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser at det må etableres sikkerhetstiltak som er egnet til å avverge tap av funksjoner som følge av skadeverk eller forsøk på ødeleggelse, eller rettstridig overtakelse.

Eksempel:

Et objekt innen den grunnleggende nasjonale funksjonen Kommando og kontroll skal klassifiseres MEGET KRITISK dersom det kan få helt avgjørende skadefølger for statens evne til å ivareta forholdet til andre stater og internasjonale organisasjoner om objektet får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse.

Et objekt innen den grunnleggende nasjonale funksjonen Nasjonal kraftforsyning skal klassifiseres MEGET KRITISK dersom det kan få helt avgjørende skadefølger for statens evne til å ivareta samfunnets grunnleggende funksjonalitet og befolkningens grunnleggende sikkerhet om objektet får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse.

KRITISK

Et objekt skal klassifiseres KRITISK dersom det er av slik betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner at det kan få alvorlige skadefølger for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser om det får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse. Tilsvarende gjelder for infrastruktur.

Et objekt klassifisert KRITISK er av slik betydning for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser at det må etableres sikkerhetstiltak som er egnet til å begrense tap av funksjoner som følge av skadeverk eller forsøk på ødeleggelse, og avverge rettstridig overtakelse.

Eksempel:

En infrastruktur innen den grunnleggende nasjonale funksjonen Sikre samfunnets evne til å formidle finansielle tjenester skal klassifiseres KRITISK dersom det kan få alvorlige skadefølger for statens evne til å ivareta økonomisk stabilitet og handlefrihet om infrastrukturen får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse.

Et objekt innen den grunnleggende nasjonale funksjonen Matforsyning skal klassifiseres KRITISK dersom det kan få alvorlige skadefølger for statens evne til å ivareta forsvar, sikkerhet og beredskap om objektet får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse.

VIKTIG

Et objekt skal klassifiseres VIKTIG dersom det er av slik betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner at det kan få skadefølger for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser om det får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse. Tilsvarende gjelder for infrastruktur.

Et objekt klassifisert VIKTIG er av slik betydning for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser at det må etableres sikkerhetstiltak som er egnet til å begrense tap av vesentlige funksjoner som følge av skadeverk eller forsøk på ødeleggelse, eller rettstridig overtakelse.

Eksempel:

Et objekt innen den grunnleggende nasjonale funksjonen Gjennomføring av frie, direkte og hemmelige valg til Stortinget, kommunestyrer, fylkesting og Sametinget skal klassifiseres VIKTIG dersom det kan få skadefølger for statens evne til å ivareta en demokratisk styreform om objektet får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse.

En infrastruktur innen den grunnleggende nasjonale funksjonen Evne til å ivareta grunnleggende internettilgang skal klassifiseres VIKTIG dersom det kan få skadefølger for statens evne til å ivareta territoriell integritet om objektet får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse.