Adgangsklarering kan benyttes som sikkerhetstiltak dersom fysisk eller logisk tilgang til hele eller deler av et objekt eller en infrastruktur gjør det mulig å skade grunnleggende nasjonale funksjoner. Slik skade kan skje ved at objektet eller infrastrukturens funksjonalitet reduseres, eller ved at den utsettes for skadeverk, ødeleggelse eller rettsstridig overtakelse.

Krav om adgangsklarering er inngripende overfor personer som omfattes av vedtaket. Derfor er det viktig at et vedtak om krav om adgangsklarering er fundert slik at det både ivaretar beskyttelsesbehovet av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser, og rettsikkerheten til personer. En virksomhet skal ikke bruke mer inngripende sikkerhetstiltak enn nødvendig for å håndtere en aktuell risiko. Bruk av adgangsklarering skal derfor begrenses og kun benyttes dersom andre mindre inngripende sikkerhetstiltak ikke kan sørge for forsvarlig sikkerhet.

I høringsnotatet til sikkerhetslovens forskrifter legger Forsvarsdepartementet til grunn at tilgang i en sikkerhetssammenheng generelt må forstås som at en eller flere personer gis mulighet til å gjøre skade på et objekt eller en infrastruktur. Videre har departementet i forarbeidene lagt til grunn at det med begrepet tilgang menes både fysisk og logisk tilgang til et objekt eller en infrastruktur. Bakgrunnen for dette er at det for enkelte typer verdier ikke vil være nødvendig med fysisk tilgang for å ha mulighet til å utføre skade. Logisk tilgang kan i noen tilfeller gi like gode eller bedre muligheter til å gjøre skade av betydning for objektet eller infrastrukturens funksjonalitet. Det kan i noen tilfeller også være hensiktsmessig å vurdere hvorvidt tilgang til et konkret objekt eller infrastruktur vil kunne utgjøre et skadepotensial også for andre objekter og infrastrukturer som er avhengig av hverandres funksjoner.

I tilfeller der adgang til deler av et objekt eller en infrastruktur innebærer tilgang til sikkerhetsgradert informasjon på nivå KONFIDENSIELT eller høyere, kan krav om adgangsklarering gjelde for de øvrige områdene der adgang ikke innebærer tilgang til sikkerhetsgradert informasjon.

Sikkerhetsklarert personell er også klarert for adgang til objekter og infrastrukturer der det er fattet vedtak om ordinær eller utvidet adgangsklarering. Personer med sikkerhetsklarering skal autoriseres for adgang til et objekt eller infrastruktur, jf. SL § 8-1.

Ettersom VF § 40 og 41 krever at personer som skal gis permanent adgang til beskyttet eller sperret sone skal være sikkerhetsklarerte, kan ikke vedtak om krav om adgangsklarering omfatte slike soner. Dersom det allerede er krav om sikkerhetsklarering, vil det ikke gi noe mer sikkerhetsmessig effekt å fatte vedtak om adgangsklarering.