SL § 7-2. Klassifisering av skjermingsverdige objekter og infrastruktur (første ledd)

Skjermingsverdige objekter og infrastruktur skal klassifiseres dersom det kan skade grunnleggende nasjonale funksjoner om de får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettsstridig overtakelse.

 

For å trygge Norges suverenitet, territoriell integritet og demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser er det avgjørende at departementene skjermer og beskytter de objektene og infrastrukturene som gir størst skadefølger for GNF om de får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse. Klassifiseringen av skjermingsverdige objekter og infrastruktur utgjør myndighetenes prioritering over hva som er viktigst å beskytte. Det er derfor avgjørende for statens evne til å opprettholde GNF og ivareta de nasjonale sikkerhetsinteressene at riktige objekter og infrastruktur utpekes, klassifiseres og beskyttes.

Det skal være en høy terskel for utpeking av skjermingsverdige objekter og infrastruktur, og det skal ikke klassifisere større deler av objektene eller infrastrukturene, eller gi en høyere klasse enn nødvendig. En klassifisering er en erkjennelse av at en GNF har en særskilt avhengighet til en spesiell tjeneste eller funksjon. Med andre ord kan ikke den GNFen opprettholdes på et akseptabelt nivå uten en eller flere tjenester levert av ett eller flere objekter/infrastrukturer.  

Det enkelte departement er ansvarlig for å utpeke, klassifisere, varsle, fatte vedtak, holde oversikt over og melde inn til sikkerhetsmyndigheten eventuelle skjermingsverdige objekter og infrastruktur innenfor sitt ansvarsområde, jf. SL § 7-1 andre og fjerde ledd. Departementene utpeker og klassifiserer skjermingsverdige objekter og infrastruktur med utgangspunkt i identifiserte GNF innenfor sitt ansvarsområde. Klassifiseringen er videre styrende for hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes, jf. SL § 7-3 og VF § 58. I kapittel 6 beskrives enkelte prosessgrep departementene kan gjøre i forbindelse med møter for å beslutte rett klasse.

Informasjonssystemer som i seg selv har avgjørende betydning for GNF og som dermed er skjermingsverdige, bør utpekes og klassifiseres på tilsvarende måte som for skjermingsverdige objekter og infrastruktur etter SL kapittel 7, og VF kapittel 8. Dette omtales nærmere i håndbokens kapittel 8.