NSM mener at formuleringen «alvorlige skadefølger» for nasjonale sikkerhetsinteresser må forstås som at et konfidensialitetsbrudd kan føre til:

 • Kraftig svekkelse av regjeringens, stortingets eller høyesteretts funksjonsevne
 • Kraftig svekkelse av funksjonsevnen til prioriterte deler av forvaltningen
 • Kraftig svekkelse av Norges evne til suverenitetshevdelse
 • Kraftig svekkelse av evne til å opprettholde nasjonal beredskap og krisehåndtering
 • Kraftig svekkelse av evne til å håndtere sikkerhetspolitiske kriser og forsvar av norsk territorium
 • Kraftig forhindring av bilateralt samarbeid om sikkerhet og etterretning, inkl. deltakelse i internasjonale operasjoner
 • Kraftig forringelse av samarbeidsrelasjoner med andre land og internasjonale organisasjoner (NATO, EU) om statssikkerhet
 • Alvorlige skadefølger for allierte staters sikkerhet
 • Kraftig forhindring en stabil utvikling i makroøkonomiske hovedstørrelser som inflasjon, valutakurs, vekst og sysselsetting
 • Kraftig svekkelse av velfungerende systemer for å håndtere offentlige ytelser og inntekter
 • Kraftig svekkelse av stabile kapitalforhold overfor utlandet
 • Kraftig svekkelse av stabilitet i finansiell infrastruktur og i finansmarkedene
 • Kraftig svekkelse av infrastruktur og tjenester som er avgjørende for at sivilsamfunnet skal kunne fungere på en slik måte at øvrige nasjonale sikkerhetsinteresser kan ivaretas.