NSM mener at formuleringen «i noen grad kan få skadefølger» for nasjonale sikkerhetsinteresser må forstås som at et konfidensialitetsbrudd kan føre til:

 • Noe svekkelse av regjeringens, stortingets eller høyesteretts funksjonsevne
 • Noe svekkelse av funksjonsevnen til prioriterte deler av forvaltningen
 • Noe svekkelse av Norges evne til suverenitetshevdelse
 • Noe svekkelse av evne til å opprettholde nasjonal beredskap og krisehåndtering
 • Noe svekkelse av evne til å håndtere sikkerhetspolitiske kriser og forsvar av norsk territorium
 • Noe forhindring av bilateralt samarbeid om sikkerhet og etterretning, inkl. deltakelse i internasjonale operasjoner
 • Noe forringelse av samarbeidsrelasjoner med andre land og internasjonale organisasjoner (NATO, EU) om statssikkerhet
 • Noe skadefølger for allierte staters sikkerhet
 • Noe forhindring av en stabil utvikling i makroøkonomiske hovedstørrelser som inflasjon, valutakurs, vekst og sysselsetting
 • Noe svekkelse av velfungerende systemer for å håndtere offentlige ytelser og inntekter
 • Noe svekkelse av stabile kapitalforhold overfor utlandet
 • Noe svekkelse av stabilitet i finansiell infrastruktur og i finansmarkedene
 • Noe svekkelse av infrastruktur og tjenester som er avgjørende for at sivilsamfunnet skal kunne fungere på en slik måte at øvrige nasjonale sikkerhetsinteresser kan ivaretas.