NSM mener at formuleringen «helt avgjørende skadefølger» for nasjonale sikkerhetsinteresser må forstås som at et konfidensialitetsbrudd kan føre til:

 • Bortfall eller svært kraftig svekkelse av regjeringens, stortingets eller høyesteretts funksjonsevne
 • Bortfall eller svært kraftig svekkelse av funksjonsevnen til prioriterte deler av forvaltningen
 • Bortfall eller svært kraftig svekkelse av Norges evne til suverenitetshevdelse
 • Bortfall eller svært kraftig svekkelse av evne til å opprettholde nasjonal beredskap og krisehåndtering
 • Bortfall eller svært kraftig svekkelse av evne til å håndtere sikkerhetspolitiske kriser og forsvar av norsk territorium
 • Stans av bilateralt samarbeid om sikkerhet og etterretning, inkl. deltakelse i internasjonale operasjoner
 • Ødeleggelse av samarbeidsrelasjoner med andre land og internasjonale organisasjoner (NATO, EU) om statssikkerhet
 • Helt avgjørende skadefølger for allierte staters sikkerhet
 • Stans av en stabil utvikling i makroøkonomiske hovedstørrelser som inflasjon, valutakurs, vekst og sysselsetting
 • Bortfall eller svært kraftig svekkelse av velfungerende systemer for å håndtere offentlige ytelser og inntekter
 • Bortfall eller svært kraftig svekkelse av stabile kapitalforhold overfor utlandet
 • Bortfall eller svært kraftig svekkelse av stabilitet i finansiell infrastruktur og i finansmarkedene
 • Bortfall eller svært kraftig svekkelse av infrastruktur og tjenester som er avgjørende for at sivilsamfunnet skal kunne fungere på en slik måte at øvrige nasjonale sikkerhetsinteresser kan ivaretas.