I forbindelse med implementeringen av nytt regelverk og prosessen med å fatte nye vedtak om skjermingsverdige objekter og infrastruktur av avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, innfører NSM et kodesystem for objekter og infrastruktur. Hvert objekt og infrastruktur vil ha en generert kode som er unik for det enkelte objektet og infrastrukturen. Koden vil være en sammensetning av tilfeldige tall og bokstaver. Koden skal altså ikke inneholde kjennetegn som kan identifisere det aktuelle objektet, infrastrukturen eller virksomheten. Et eksempel på slik kode kan være «T42KR3».

Informasjon om konkrete objekter og infrastruktur vil ofte være sikkerhetsgradert. Formålet med kodesystemet er å beskytte denne informasjonen, og samtidig forenkle saksbehandling og kommunikasjon vedrørende disse verdiene.

Ved klassifisering av objekter og infrastruktur etter SL § 7-2, jf. § 7-1 annet ledd, skal departementene melde inn vedtaket og grunnlaget for dette på et eget skjema utarbeidet av NSM. Ved mottak av skjemaet vil NSM generere en unik kode for det innmeldte objektet eller infrastrukturen, og kvittere for mottak av vedtaket ved å sende den unike koden tilbake til departementet. Departementet bør så informere virksomheten om hvilken kode som korresponderer med virksomhetens objekt eller infrastruktur. Departementet, virksomheten som råder over objektet eller infrastrukturen, NSM, eventuelle sektortilsyn og klareringsmyndighetene kan så benytte koden i sin korrespondanse om objektet eller infrastrukturen, uten å måtte angi objektets faktiske navn, lokasjon, eller klassifiseringsnivå.

I forbindelse med vedtak om krav om adgangsklarering bør vedtaket vise til den unike koden til objektet eller infrastrukturen som vedtaket omfatter. I tilfeller der det er ulike krav om klarering innenfor et og samme objekt eller infrastruktur, bør departementet synliggjøre dette i vedtaksbrevet ved å gi de ulike kravene en egen tilleggskode, for eksempel «T42KR3-a» og «T42KR3-b», med tilhørende beskrivelse av hvilke krav som korresponderer med hvilken tilleggskode. Virksomheten benytter objektet eller infrastrukturens unike kode når den fyller ut NSMs skjema for forespørsel om adgangsklarering for enkeltpersoner. Det er tilstrekkelig for å oppfylle dokumentasjonskravet for behov for klarering at det henvises til den unike koden, i kombinasjon med en bekreftelse på at man ikke har funnet andre tiltak som hensiktsmessige for å kompensere for personens behov for adgangsklarering. Andre hensiktsmessige tiltak kan for eksempel være at personer som ikke har adgangsklarering kan gis adgang i følge med klarerte og autoriserte personer.

Kodesystemet løser en utfordring knyttet til:

  • krav til forespørselens begrunnelse og dokumentasjon av klareringsbehov,
  • klareringsmyndigheten kontroll av dette behovet, og
  • beskyttelsesbehovet knyttet til opplysninger som bekrefter at det er krav om adgangsklarering for et konkret objekt eller en konkret infrastruktur

Opplysninger som avslører hvilken unik kode som korresponderer med et objekt eller infrastruktur skal sikkerhetsgraderes BEGRENSET.