Departementet som mottar varselet har ansvaret for å innhente rådgivende uttalelser. Justis- og beredskapsdepartementet og eventuelt Forsvarsdepartementet bør konsulteres – i særlig grad der det er usikkerhet om aktiviteten bør tillates eller ei.

Både Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og NSM kan være aktuelle og naturlige organer å konsultere i slike situasjoner. Henvendelser til EOS-tjenestene kan gå via etatenes fagdepartementer (JD og FD). Etter omstendighetene kan det også være aktuelt å innhente rådgivende uttalelser fra andre virksomheter med særlig kompetanse innen det aktuelle fagområdet. Uttalelsene som utarbeides skal være av en slik karakter at departementet som har mottatt meldingen får en reell mulighet til å vurdere risikoen. Uttalelsene bør redegjøre for sårbarheter og trusler, og inneholde konkrete råd om valg av risikoreduserende tiltak og leverandører, så langt det er mulig.