For å avdekke sikkerhetstruende investeringer og oppkjøp trenger departementene et informasjonsgrunnlag. Sikkerhetsloven oppstiller flere varslingsplikter som skal sette myndighetene i stand til å fange opp sikkerhetstruende aktivitet, både av generell karakter og spesifikt innenfor anskaffelser til skjermingsverdige verdier.

Kapitlet tar for seg varslingspliktene etter sikkerhetsloven §§ 4-5, 9-4 og 10-1. Varslingspliktene skal gi departementene et informasjonsgrunnlag for å kunne avdekke oppkjøp eller investeringer som kan utgjøre sikkerhetstruende aktivitet.

Fokus på forebyggende sikkerhetsarbeid i virksomhetene er en forutsetning for at varslingsregimet skal fungere etter sin hensikt. Virksomheten må kjenne sine verdier og sårbarheter knyttet til disse. Som nevnt innledningsvis kan det være utfordrende for virksomheter å skille mellom legitime og sikkerhetstruende investeringer og oppkjøp, som igjen kan føre til at departementet ikke mottar varsel.