NSM har som sikkerhetsmyndighet det sektorovergripende ansvaret for at forebyggende sikkerhetsarbeid i virksomhetene utføres i samsvar med sikkerhetsloven. Etter sikkerhetsloven § 2-2, bokstav c har sikkerhetsmyndigheten en plikt til å innhente og vurdere informasjon som har betydning for forebyggende sikkerhetsarbeid.

NSM skal holde oversikt over departementenes innmeldinger av grunnleggende nasjonale funksjoner og virksomheter av avgjørende og vesentlig betydning. Sikkerhetsmyndigheten skal legge til rette for at virksomheter som loven gjelder for, får tilgang til informasjon om trusselvurderinger og andre opplysninger som er av betydning for virksomhetens forebyggende sikkerhetsarbeid, jf. sikkerhetsloven § 2-3.

NSM fører tilsyn med virksomheter omfattet av sikkerhetsloven. Et departement kan beslutte at myndigheter med sektoransvar som fører tilsyn med beskyttelse av informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur, kan føre tilsyn med virksomheter som er omfattet av loven, se sikkerhetsloven § 3-1.

NSM kan som klareringsmyndighet tilbakekalle av leverandørklarering i tilfeller der det for eksempel skjer en sikkerhetsmessig uønsket endring i eierstrukturen hos leverandøren. Brudd på relevante bestemmelser som avdekkes som følge av kontroll eller med bakgrunn i informasjon som tilfaller oppdragsgiver eller klareringsmyndighet, kan medføre bortfall av leverandørklarering, jf. klareringsforskriften § 37.