Meldingen fra kjøper skal blant annet opplyse om kjøperens eierstruktur og eventuelle utenlandske eierinteresser i kjøperens virksomhet og eventuelle eierinteresser i utlandet, se virksomhetsikkerhetsforskriften § 93. Meldingen skal også inneholde opplysninger om hvem som sitter i kjøperens styre og hvem som utgjør den daglige ledelsen i kjøperens virksomhet. Meldingen skal opplyse om eventuelle relasjoner mellom kjøperen og andre eksisterende eiere i virksomheten som oppkjøpet gjelder, kjøperens eierinteresser i andre virksomheter underlagt sikkerhetsloven og kjøperens eierinteresser i andre virksomheter i den aktuelle sektoren og andre forhold som kan ha betydning for godkjenningen av om ervervet kan godkjennes etter sikkerhetsloven § 10-2. Opplysningene i meldingen skal gjøre departementet i stand til å vurdere erververens samlede innflytelse på virksomheten, og erververs sikkerhetsmessige pålitelighet.