Hvert departement skal ha oversikt over forebyggende sikkerhetsarbeid i egen sektor. Departementene skal identifisere og holde oversikt over grunnleggende nasjonale funksjoner, og virksomheter som har vesentlig betydning for disse funksjonene jf. sikkerhetsloven § 2-1. For virksomhet som er av avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, og virksomhet som behandler sikkerhetsgradert informasjon, skal departementet fatte vedtak etter sikkerhetsloven § 1-3 første ledd om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomheten. Oversikt over grunnleggende nasjonale funksjoner, virksomheter som er av vesentlig betydning for disse, og virksomheter som er underlagt loven etter § 1-3, skal meldes inn til NSM som skal ha den samlede oversikten. Det vises til NSMs Veileder i departementenes identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner.