Kapitlet omhandler de mekanismer i sikkerhetsloven som kan benyttes når det foreligger en ikke ubetydelig risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet som følge av en økonomisk aktivitet.

I vedtak etter sikkerhetsloven §§ 9-4 og 10-3 kan det settes vilkår slik at henholdsvis anskaffelsen eller ervervet likevel kan tillates gjennomført. Tilsvarende kan det etter sikkerhetsloven § 2-5 stilles vilkår for oppkjøp av en virksomhet.