Håndboken omhandler skadevurderingsprosessen fra det er fattet vedtak hos ansvarlig departement om at virksomheten underlegges sikkerhetsloven (jf. SL § 1-3 b og c), eller at statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsorgan som er direkte underlagt sikkerhetsloven (jf SL § 1- 2) blir underrettet om at de understøtter en GNF, til en kartlegging og skadevurdering av objekter og infrastrukturer som har betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser er gjennomført av virksomheten, og oversendt ansvarlig departement.

Primærmålgruppe for håndboken er virksomheter som skal gjennomføre skadevurderingen, men den vil også ha interesse for departementer og sektormyndigheter som skal bruke skadevurderingene som ledd i utpeking og klassifisering av skjermingsverdige objekter og infrastruktur.