Virksomheten skal også, jf. virksomhetssikkerhetsforskriften § 57, 4. ledd, varsle ansvarlig departementet eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet dersom virksomheten råder over andre objekter eller infrastruktur som kan være skjermingsverdig etter sikkerhetsloven.

Denne type objekt og infrastruktur kan være «objekt eller infrastruktur i objekt eller infrastruktur» som er beskrevet nærmere i Vedlegg A (kap. A2 og A3).

Slik som fremgangsmåten i Kap 2.3 er beskrevet legger skadevurderingen opp til at vurderinger rundt konsekvens, erstatning, gjenoppretting, etc. tar utgangspunkt i objektets eller infrastrukturens helhet. Det innebærer at når man f.eks. vurderer konsekvensen ved helt eller delvis bortfall så går man ikke inn og identifiserer hvilken betydning komponenter eller bestanddeler i objektet eller infrastrukturen har for bortfallet.

For øvrig, som det fremkommer av Vedlegg A kan f.eks. enkelte bestanddeler eller koblinger ha så stor betydning for infrastrukturens funksjon at de selv bør utpekes som skjermingsverdig. Virksomheten bør derfor, i de tilfeller hvor den ser det som relevant, redegjøre overfor departementet om de enkeltkomponenter i objekt eller infrastruktur som anses så avgjørende at de kan ha et særskilt beskyttelsesbehov. Eksempel på dette er enkeltkomponenter som inngår i flere infrastrukturer og vil ved helt eller delvis bortfall få konsekvenser for alle infrastrukturer den er en del av.

Andre eksempler er at virksomheten råder over et objekt eller infrastruktur som har et iboende skadepotensiale, har en nasjonal symbolverdi eller som er planlagt eller under planlegging. Dette er beskrevet nærmere i Vedlegg A, kap. A4, A5 og A7.

Det siste eksempelet kan være at virksomheten råder over objekter eller infrastruktur som er unik i nasjonal eller regional sammenheng, og således kan være avgjørende for å ivareta èn eller flere GNF.