/1/ Høringsnotat – Forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov. Forsvarsdepartementet. 2. juli 2018. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/61541372f9f74ed1982b0a4338d791f2/horingsnotat---forskrifter-til-sikkerhetsloven.pdf

2/ NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-19/id2515424/

/3/ Prop 153L Forsvarsdepartementet (2017). Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) . Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-153-l-2016-2017/id2556988/?ch=1

/4/ Veileder i departementenes identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner – Identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF), virksomheter av avgjørende betydning for GNF, og klassifisering av objekt og infrastruktur; Nasjonal sikkerhetsmyndighet