Forslag til innhold og struktur for skadevurdering.

1. Introduksjon [Beskrivelse av hensikten med vurderingen og hvilken sammenheng den går inn i. En kort leseveiledning for beslutningstagere i virksomheten og departementet.]

2. Virksomhet

2.1.Navn på virksomhet.

2.2.Organisasjonsnummer.

2.3.Post- og besøksadresse

3. Grunnleggende nasjonal funksjon (GNF) og virksomhetens betydning,

3.1.Beskrivelse av GNF (eller underfunksjonen av GNF) virksomheten understøtter.

3.2.Beskrivelse av kriterier departementet har lagt til grunn for at virksomheten er ansett å være av avgjørende betydning.

3.3.Beskrivelse av hvordan og i hvilken grad virksomheten understøtter GNF.

3.4.Kriterier for virksomheten understøttelse av GNF, f.eks. hvor mye av virksomhetens kapasitet, kvalitet og varighet som kan tapes.

3.5.Informasjon om evt. andre GNF virksomheten understøtter.

4. Beskrivelse av forhold som er viktig for å forstå vurderinger, resultater, konklusjoner, etc. i skadevurderingen.

4.1.Antagelser, forutsetninger, begrensninger, etc.

4.2.Usikkerhet i vurderinger (bl.a knyttet til kunnskapsstyrke).

5. Oppsummering av virksomhetens funksjon og identifiserte objekter og infrastrukturer

5.1.Nærmere beskrivelse av virksomheten funksjon (tjenester, produksjon og andre former for virksomhet) som understøtter GNF. Dette kan inkludere en fremstilling av virksomhetens funksjon og nedbrytning i underfunksjoner.

5.2.En oversikt/oppsummering over alle objekter og infrastrukturer som er identifisert i å ha betydning for virksomhetens funksjon (understøttelse av GNF).

6. Skadevurdering av identifiserte objekt og infrastruktur. For hvert objekt/infrastruktur bør følgende beskrives:

6.1.Informasjon om objekt eller infrastruktur

6.1.1. Navn/betegnelse, id.nr

6.1.2. Besøksadresse / Kartreferanse

6.1.3. Beskrivelse av objekt/infrastruktur

6.1.4. Avgrensninger (fysiske, stedlige, etc.)

6.2.Skadevurdering

6.2.1. Konsekvenser ved helt eller delvis bortfall.

6.2.2. Tid frem til helt eller delvis bortfall får konsekvenser for GNF.

6.2.3. Mulighet til å erstatte eller gjenopprette objekt/infrastruktur..

6.2.4. Påvirkning på befolkningens sikkerhet ved rettsstridig overtagelse.

6.2.5. Andre forhold som kan ha betydning for departements arbeid med å vurdere om objekt eller infrastruktur skal pekes ut og klassifiseres.

Annet

- Dokumentet bør inneholde revisjonsdato og revisjonsnummer

- Hvis skadevurderingen dekker flere GNF bør det tydelig fremkomme hvilke vurderinger hvilke objekter og infrastrukturer, og tilhørende vurderinger som er relatert til den enkelte GNF.

- Hvis forespurt fra departementet, forslag til klassifiseringsgrad for identifiserte objekt og infrastruktur

Et konkret eksempel på hvordan dette kan rapporteres (oppsett) er gitt sist i Vedlegg C. [Vedleggstekst]