NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er et supplement til eksisterende nasjonale og internasjonale regelverk, standarder og rammeverk innen IKT-sikkerhet og er inspirert av mange av disse. NSM har i tillegg et sett med tekniske råd og anbefalinger som understøtter grunnprinsippene. Eksempler er sjekklisten «Fire effektive tiltak mot dataangrep» (S-011) og IT-veiledningen «Sikring av webtrafikk (HTTPS)» (U-152 ). Grunnprinsippene er i tillegg koblet mot relevante sikkerhetstiltak i ISO/IEC 27002.

NSM vil også gi ut grunnprinsipper innen andre, relaterte fagområder. NSM gir i 2020 også ut grunnprinsipper for sikkerhetsstyring, personellsikkerhet og fysisk sikkerhet.

Det finnes en rekke relevante styringsrammeverk, tiltaksrammeverk og tekniske veiledere som kan benyttes sammen med NSMs grunnprinsipper. Under hvert grunnprinsipp er det listet opp relevante lenker som kan utdype eller supplere tiltakene.

Eksempler på styringsrammeverk og veiledninger er:

Eksempler på tiltaksrammeverk er: