Virksomhetsikkerhetsforskriften § 35 første ledd annet punktum setter krav til kvittering for mottatt forsendelse, dersom informasjonen er gradert HEMMELIG eller STRENGT HEMMELIG. Bestemmelsen kan med fordel også følges for forsendelse av lavere gradert informasjon. Kvittering for mottak tydeliggjør ansvarsforholdet ved forsendelsen. Kvittering for mottak bør ha en viss umiddelbarhet i forbindelse med overleveringstidspunktet. Kvittering kan gjøres ugradert, så fremt innholdet i denne kan holdes på et ugradert nivå, herunder referanse til aktuell forsendelse.

Kvittering bør også innbefatte at forsendelsens integritet er intakt ved mottak. Det vil si at den som kvitterer går god for å ha mottatt forsendelsen uten synlige tegn til at denne kan ha vært åpnet eller på annen måte håndtert på et vis som kan så tvil om innholdet av forsendelsen kan ha blitt endret under frakten fra avsender til mottager.