Lovdata – https://lovdata.no

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) LOV-2018-06-01-24

Forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet (virksomhetsikkerhetsforskriften) FOR2018-12-20-2053: Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2018 med hjemmel i lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Høringsnotat – Forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov. Forsvarsdepartementet. 2. juli 2018. Hentet fra https://www.regjeringen.no

NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid. Hentet fra https://www.regjeringen.no

Prop 153L Forsvarsdepartementet (2017). Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Proposisjon 153 L (2016-2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no

NATOs nettsider: https://www.ia.nato.int/niapc

NSMs øvrige veiledere:

  • Sikkerhetsstyring
  • Fysisk sikkerhet
  • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer
  • Virksomheters håndtering av uønskede hendelser
  • Tilsyn med forebyggende sikkerhetsarbeid
  • Personellsikkerhet