Virksomhetsikkerhetsforskriften § 44 Rapportering av informasjon gradert STRENGT HEMMELIG

Virksomheter som har dokumenter eller lagringsmedier med informasjon gradert STRENGT HEMMELIG, skal hvert år kontrollere at dokumentene og lagringsmediene befinner seg i virksomheten. Kontrollen skal foretas på grunnlag av oversikten per 31. desember. Virksomheten skal innen utgangen av januar hvert år sende en oversikt over slike dokumenter og lagringsmedier til det departementet som er ansvarlig for det forebyggende sikkerhetsarbeidet innenfor sektoren. Departementet skal innen utløpet av februar hvert år sende Nasjonal sikkerhetsmyndighet en samlet oversikt over dokumenter og lagringsmedier med informasjon gradert STRENGT HEMMELIG innenfor sin sektor. Oversiktene skal graderes HEMMELIG.

Forsvarsdepartementet kan dispensere fra kravet i første ledd tredje punktum.