Fysisk forsendelse av dokumenter og lagringsmedier med informasjon gradert KONFIDENSIELT og høyere må utføres med bruk av kurér. For transportering av kryptomateriell, se egen forskrift om kryptosikkerhet.

De nye kravene til forsendelsesmetode i § 35 er en innstramming sammenlignet med tidligere regelverk. En viktig praktisk endring i det nye regelverket er at det ikke lenger er tillatt å sende informasjon gradert HEMMELIG eller KONFIDENSIELT som registrert post. Bakgrunnen for innstrammingen er opphevelsen av det statlige postmonopolet.

Postforsendelse av informasjon gradert BEGRENSET er ikke eksplisitt regulert. Nasjonal sikkerhetsmyndighets anser at postforsendelse av informasjon gradert BEGRENSET vil kunne oppfylle kravet til forsvarlig sikkerhetsnivå. Sikkerhetsnivået kan oppnås ved at forsendelsen er anonym, som et umerket brev/pakke blant et stort antall andre pakker og brev vil være.

Kravet i forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet § 45 første ledd om at «virksomheter som utfører kurérposttjeneste skal sikre at informasjonen ikke blir kjent for uautoriserte personer», må forstås som et krav om å sikre informasjonens konfidensialitet og integritet, herunder under transport. Dette er kurérens hovedfunksjon. Lov og forskrift stiller derfor enkelte krav til kuréren og gjennomføring av kurértransporten.

Virksomheter som fysisk skal sende dokumenter og lagringsmedier med informasjon gradert KONFIDENSIELT og høyere, bør kjenne til også andre regelverk som gjelder for forsendelsen, særlig ved kurérforsendelse utenlands. Å kjenne reglene er avsenderens ansvar. Nasjonal sikkerhetsmyndighet eller en etablert kurértjeneste kan gi nærmere råd.