Planen for gjennomføringen av oppdraget (§ 45) – transportplanen – bør gi virksomheten oversikt over hvor forsendelsen befinner seg, jf virksomhetsikkerhetsforskriften § 37, og hva som skal gjøres dersom denne kommer på avveie. Virksomheten og kuréren må ha reell kontroll, slik at beskyttelsen av informasjonen ivaretas. Kuréren må kjenne transportplanen for oppdraget og eventuelle særlige forhold ved forsendelsen.

NSM anbefaler at en vurdering av ulike transportmidler og reiseruter ligger til grunn for transportplanen. Reiser med visse transportmidler innebærer at den reisende må passere gjennom sikkerhetskontroll. Virksomheten må foreta en vurdering av dette forholdet opp mot kravet om ivaretagelse av forsvarlig sikkerhetsnivå etter sikkerhetsloven og eventuelt velge alternativ transport eller elektronisk overføring av informasjonen, i den utstrekning det er mulig.

Virksomheten kan gjenbruke planer for gjennomføring av oppdrag ved regelmessig transport mellom lokasjoner.

Mal for mulig skriftlig nedtegnet transportplan, se vedlegg 2.