Virksomhetens plikter

Som del av risikovurderingen skal virksomheten kartlegge hvilke virksomheter den er avhengig av for å fungere som den skal (jf. sikkerhetsloven § 4-2 andre ledd). I utgangspunktet vil dette være de virksomhetene som ved bortfall, får en direkte konsekvens for virksomhetens funksjon (Prop. 153 L, s. 173).  I virksomhetsikkerhetsforskriften (vsf) står det at virksomheten, når den vurderer risiko, skal ta hensyn til i hvilken grad virksomheten er avhengig av andre virksomheter for å fungere som den skal (jf. § 12 bokstav f), og når den skal håndtere en risiko, vurdere å gjøre seg mindre avhengig av andre virksomheter (jf. § 13 bokstav d). I virksomhetsikkerhetsforskriftens § 13 siste ledd står det at virksomheten skal sende en oversikt over avhengigheter til NSM og sektordepartement.  Virksomheten skal altså identifisere (kartlegge), vurdere (i hvilken grad) og rapportere (sende oversikt) avhengigheter.

Behov for oversikt

Avhengigheter er et sentralt element for NSMs (og det enkelte departements) oversikt og ansvar etter loven. NSM kan på eget initiativ og på bakgrunn av nasjonal oversikt over avhengigheter fremme forslag om å fatte vedtak iht. § 1-3 tredje ledd, og fatte vedtak for virksomheter som ikke omfattes av noe departements virkeområde iht. § 1-3 fjerde ledd.

En hensiktsmessig metode for å identifisere, vurdere og rapportere avhengigheter er en forutsetning for å redusere sårbarheter knyttet til avhengighetene. Metoden bidrar også til å operasjonalisere systematikken i lovens § 2-1[1], blant annet hvordan virksomheter av vesentlig betydning identifiseres og vurderes basert på innrapporterte avhengigheter.


[1] Se side 166 i Prop. 153L (2016-2017): «(..) viktig at departementene til enhver tid har en oversikt over hvilke innsatsfaktorer de grunnleggende nasjonale funksjonene er avhengige av for å kunne opprettholde sin funksjonalitet. Generelle samfunnsmessige endringer, eller endringer i det gjeldende trusselbildet, kan også medføre at virksomheter som tidligere ikke har blitt ansett til å være av vesentlig betydning, blir det. Systematikken det legges opp til i bestemmelsen er ment å skulle legge til rette for at slike endringer blir fanget opp.»